BioloMix: How to Peel an Egg (Cách bóc vỏ trứng)

0 minutes, 42 seconds Read

Cách Bóc Trứng Không Cần Bóc – Phải Xem Video!

Vì chúng tôi giới thiệu nhiều công thức và mẹo làm trứng cho tháng 4, nên chúng tôi cũng muốn chia sẻ cách bóc trứng thông minh nhất này! Tim Ferriss, tác giả của Tuần lễ làm việc 4 giờ và cuốn sách bán chạy nhất mới nhất của ông  , Cơ thể 4 giờ , đã chứng minh mẹo này – bằng cái gật đầu với Tiến sĩ Michael Eades của chính chúng ta.

#Biolomix #Sousvidelagi #MaySousVide #MaynauchamSousVide #MaySousVidegiabaonhieu
#Sousvidemeaning #Sousvide #CachnauSousvide #BanmaySousVide #Nauannhietdothap

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *