BioloMix: Quy chuẩn và quy định thực phẩm

1 minute, 4 seconds Read

Tại Canada, hướng dẫn về an toàn thực phẩm bán lẻ và nhà hàng được cung cấp bởi Bộ luật Dịch vụ Thực phẩm Bán lẻ Canada (FRFS) và hướng dẫn về an toàn thực phẩm trong ngành của Cơ quan Thanh tra Thực phẩm Canada. quy trình vide cho dịch vụ nhà hàng. Tại Hoa Kỳ, các tiêu chí rất cụ thể về nấu ăn theo kiểu sous vide được tìm thấy trong bộ luật thực phẩm, và ở Úc, hướng dẫn chung về cách tiếp cận an toàn để nấu kiểu sous vide được khuyến nghị; Các hướng dẫn này khuyến nghị tuân theo thời gian và nhiệt độ do Baldwin, 2011,11,20,25 đưa ra Một bản tóm tắt về hướng dẫn của Hoa Kỳ và Úc đối với thực phẩm sous vide được trình bày trong Bảng 4.

#Biolomix #Biolomixsousvide #BiolomixAmazon #Sousvidelagi #MaySousVide #MaynauchamSousVide #MaySousVidegiabaonhieu
#Sousvidemeaning #Sousvide #CachnauSousvide #BanmaySousVide #Nauannhietdothap

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *